ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/2016 αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Οι βασικές επιδιώξεις του νόμου σχετίζονται με:

 • τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στην απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού
 • την προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην περιφερειακή σύγκλιση
 • την υποστήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
 • την επανεκβιομηχάνιση της χώρας
 • την αύξηση της εξωστρέφειας και της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων
 • την υψηλή προστιθέμενη αξία
 • τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας
 • την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων
 • την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών
 • τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
 • τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)
 • την ενίσχυση της υγιούς και στοχευμένης επιχειρηματικότητας
 • την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων
 • την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.