ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Direct προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων.

Στόχος της Direct είναι να προσφέρει τις γνώσεις των στελεχών της προς όφελος των πελατών της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων ΕΣΠΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διερεύνηση επιχειρηματικών αναγκών ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και επιλογή τρόπων προσαρμογής της στα νέα δεδομένα της σύγχρονης οικονομίας

Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τους όρους ένταξης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ή τις δεσμεύσεις του πελάτη πριν την σύνταξη και κατάθεση του φάκελου επιδότησης

Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή του

Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού δαπανών

Καταγραφή του ιστορικού της επιχείρησης και του προβλεπόμενου επενδυτικού σχεδίου σε συνεργασία με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης

Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της επένδυσης, της κάλυψης του χρηματοδοτικού σχήματος, της επιλογής του σχεδίου προβολής – προώθησης και του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης σας

Τεκμηρίωση των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης

Συλλογή και αποστολή των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων για τον φάκελο υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου

Έλεγχος των δικαιολογητικών & των οικονομικών προσφορών (επιλέξιμων δαπανών)

Διαχείριση του έργου μετά την εγκριτική απόφαση του φορέα έλεγχου του προγράμματος που περιλαμβάνει εκπόνηση των προβλεπόμενων ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου, συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα τιμολόγησης, πληρωμών τεκμηρίωσης και ελέγχου των παραστατικών

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ